Svenska Handelsbanken AB (publ) برنامه ها

Loading...
Handelsbanken SE – Privat
Med Handelsbanken Mobiltjänst kan du utföra dina vanligastebankärenden. Det här kan du göra i appen: - Se saldo ochtransaktioner - Öppna nytt konto - Byta namn på konto - Göraöverföringar mellan egna konton och till andras konton - Se ochhantera stående överföringar - Skanna OCR, belopp ochbankgiro/plusgiro vid betalning - Godkänna och hantera e-faktura -Anmäla e-faktura och lägga till, ändra eller ta bort mottagare - Sealla dina e-fakturor i e-fakturaarkivet - Se och hantera kommandebetalningar - Se insättningsuppgifter från Bankgirot (Egen firma) -Se kortinformation och transaktioner för ditt kort - Aktivera kort- Öppna och stänga kort för internetköp och för köp och uttag iutlandet - Spärra kort - Göra extrainbetalning till Platinum - Seoch hantera ditt fondsparande - Se och hantera innehav i depå ochInvesteringssparkonto - Ta del av Handelsbankens aktieanalyser ochdagliga marknadskommentarer - Se pensionssparande ochkapitalförsäkringar - Se låneinformation - Villkorsändra bolån -Ansöka om lån eller lånelöfte och göra lånekalkyl - Laddakontantkort till mobilen - Se kontaktuppgifter till det kontor dutillhör - Möjlighet att ansluta sig till Swish Dessutom kan du: -Söka kontor och automater - Ringa till Handelsbanken Direkt förpersonlig service - Följa utvecklingen av fonder, aktier och olikaindex - Se dagens boräntor - Ta del av våra experters marknadssyn -Se ekonominyheter från EFN (via webbläsaren) För att logga inbehöver du avtal om Telefontjänster. Avtalet tecknar du viaHandelsbanken Internettjänst under menyvalet Internet, mobil ochBankID. Du loggar in med en personlig kod eller med Mobilt BankID.Appen kan begära access till kameran för att scanna faktura, tilltelefonens positionstjänster för att lokalisera närmaste kontor ochbankomater och till kontaktboken för att hämta telefonnummer tillkontantkort som ska fyllas på. Om access nekas kan dessa tjänsterinte användas. Behörighetskrav: - Enhets- och apphistorik - Användsför att kontrollera om appen är aktiv för att visa meddelanden irätt fönster och annars kunna logga ut användaren automatiskt -Kontakter - Används för att kunna välja ett telefonnummer ikontaktboken när ett kontantkort ska laddas. - Plats - Används föratt kunna söka efter närmaste bankomat och kontor. - Mobil -Används för att det ska vara möjligt att göra direktuppringningfrån appen till support, kontor och kortspärr. - Foton/media/filer- Används för att kunna spara kartdata samt pdf-filer på enheten. -Kamera - Används för att kunna skanna pappersfaktura vidregistrering av en betalning. - Enhets-id och samtalsinformation -Används som stöd för felhantering och felsökning. - Övriga - Visanätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enheten harnätverksåtkomst. Fullständig nätverksåtkomst - Används för attappen ska kunna kommunicera med bankens system. Styra vibration -Används för att förtydliga knapptryckningar i appen och vidskanning av pappersfaktura.
Handelsbanken NO - Mobilbank 1.5.4
Mobilbank med enkel påloggingAppen «husker» hvem du er. Du trenger ikke taste inn fødselsnummerved pålogging. Ett trykk og du er inne. Ønsker du å bruke enselvvalgt kode, er dette selvfølgelig mulig.Aktivering av appFor å ta i bruk appen må du ha nettbank. Selve aktiveringen foregårpå mobilen og du må enten ha:• BankID – fra hvilken som helst bank• BankID på mobil – fra hvilken som helst bank• Nettbankpassord og kodebrikke fra HandelsbankenOversikt over tjenester etter pålogging:• Disponibel saldo og bevegelser på konto og kredittkort• Se restgjeld og bevegelser på lån• Forfallsmappe• Overføre mellom egne kontoer og kontoer du disponerer• Overføre fra kredittkort til konto• Se fakturagrunnlag og godkjenne eFaktura• Regionsperre på kortMed BankID på mobil eller kodebrikke kan du:• Utføre betalinger med KID/meldinger• Endre/slette betalinger i forfallsmappen• Handle fond og aksjerDra-og-slipp funksjoner ved overføring og betaling eFaktura.Ved overføring fra en konto til en annen kan du dra et konto-ikonover til et annet og slippe. Fyll deretter ut beløp som ønskesoverført.Det samme gjør du med eFakturaene. Dra og slipp over den kontoen duønsker å belasteTips og triks ved problemerDet finnes utallige typer telefoner på markedet. Våremobiltjenester er derforlaget iht visse standarder og minimumskrav til telefonenesoperativsystem.Her er derfor noen generelle tips som ofte løser problemer medmobilbank, f.eks ved pålogging.• Foreta en restart av telefon• Har man problemer med appen, kan ofte problemet løses ved åavinstallere app, for deretter laste den ned på nytt. Dette løserofte problemer hvor app ikke vil starte, og er relatert til nyligoppdatering av telefonens operativsystem• Oppdater til det nyeste operativsystemet.
Handelsbanken UK – Individual 3.1.0
Description With Handelsbanken’s mobile app you can access yourIndividual Online Banking accounts conveniently from your mobiledevice. Handelsbanken’s mobile app is available for Android 5.0 andabove. The following services are available: - View your accountbalances and transactions - Make transfers between your accounts -Make payments to predefined beneficiaries - View your cards andcard transactions - Make international payments to predefinedbeneficiaries - View future payments - View contact details foryour branch Getting started 1. To use the mobile app you will needto register for Quick log-on via Individual Online Banking. If youare not currently an Individual Online Banking customer, pleasecontact your branch. 2. Log on to Individual Online Banking, chooseLog-on details from the left hand menu and then click onRegister/change Quick log-on where you can choose your Personal IDand Passcode. 3. Once you have chosen your Personal ID and Passcodeyou will need to download the app, Handelsbanken UK, from your appstore. 4. A one-off activation is required for every device, usingyour card and card reader without cable. 5. The first time you logon a pop-up will appear on screen prompting you to approve Termsand Conditions for the mobile banking app. Support For moreinformation or if you have any questions, please contact yourbranch.
Handelsbanken SE – Finans 1.7.1
I Handelsbanken Finans mobiltjänst kan du seditt engagemang som du fått hos oss i samband med att dufinansierat ett inköp hos någon av våra anslutna återförsäljare.Följande tjänster ingår:- Saldo och transaktioner på dina konton.- Information om kort och kortinnehavare.- Månadens kontoavi med tillhörande transaktioner ochkampanjköp.- Uppvisning av månadens kontoavi som pdf samt möjlighet attskriva ut denna eller skicka som e-post.- Dina fakturor med tillhörande fakturaspecifikation.- Uppvisning av fakturan som pdf samt möjlighet att skriva utdenna eller skicka som e-post.Dessutom kan du:- Ringa till Handelsbanken Finans för personlig service med fleravardagsärenden.- Få svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss via vår”FAQ”.- Få tillgång till en kalkylator för beräkning avkontraktsfinansieringFör att logga in i Handelsbanken Finans mobiltjänst behöver duha tillgång till ett mobilt BankID.At Handelsbanken Finansmobile service, you can see your commitment that you received fromus when you financed a purchase of any of our affiliated dealers.The following services are included:- Balance and transactions on your accounts.- Information on the card and cardholder.- Monthly kontoavi and related transactions and kampanjköp.- Presentation of the month kontoavi as pdf and to print it orsend to email.- Your invoices with accompanying invoice specification.- Presentation of the invoice as a PDF, and the ability to printit or send to email. Additionally, you can:- Call to Handelsbanken Finans for personal service with multipledaily errands.- Get answers to frequently asked questions to us via our"Frequently Asked Questions".- Get access to a calculator for calculating contractfinancingTo log in Handelsbanken Finans mobile services need to haveaccess to a mobile BankID.
Handelsbanken SE – Företag 3.3.1
Med Handelsbanken Mobiltjänst Företag kan du som företagsombudutföra dina vanligaste bankärenden.Följande tjänster ingår:- Sesaldon och transaktioner på företagets konton- Seinsättningsinformation om bankgirobetalningar- Göra överföringarmellan egna konton i samma valuta- Göra överföringar till annanskonton i samma valuta.- Betala fakturor med skanning av OCR, beloppoch mottagare- Anmäla e-faktura, lägg till, ändra eller ta bortmottagare samt godkänna e-faktura- Godkänna e-fakturor- Godkännabetalningar som är registrerade av annan i Internettjänsten-Registrera betalningar som sedan ska slutgodkännas av annan iInternettjänsten- Se kommande och stoppade betalningar. Filtrerakommande betalningar fram till ett visst datum- Se kommande ochstoppade betalningar- Godkänna filer- Business Card Företag - seköputrymme, anslutna kort och transaktioner under huvudavtal- Seavtal för leasing och avbetalning samt göra leasingkalkyl för nybil - Affärstjänster – hantera företagets ekonomi ochadministration- Se marknadsinformation- Dela sidor som PDF- Sekontaktuppgifter till kundansvarigt bankkontor- Sök bankkontor ochuttagsautomater- Ringa till Handelsbanken Direkt Företag för att fåpersonlig service- Se ekonominyheter från EFNDu loggar in i appenmed en personlig kod, eller med Mobilt BankID. Du behöver även habehörigheten Mobiltjänst Företag i din fullmakt. Appen kan begäraaccess till kameran för att scanna faktura och till telefonenspositionstjänster för att lokalisera närmaste kontor ochbankomater. Om access nekas kan dessa tjänster inteanvändas.Behörighetskrav:- Enhets- och apphistorik -Används för attkontrollera om appen är aktiv för att ha möjlighet att visameddelanden i rätt fönster och annars kunna logga ut användarenautomatiskt.- Plats -Används för att kunna söka efter närmastebankomat och kontor.- Mobil -Används för att det ska vara möjligtatt göra direktuppringning från appen till support, kontor ochkortspärr.- Kamera -Används för att kunna skanna pappersfaktura vidregistrering av en betalning.- Enhets-id och samtalsinformation-Används som stöd för felhantering och felsökning.- Övriga -Visanätverksanslutningar - Används för att kontrollera om enheten harnätverksåtkomst.Fullständig nätverksåtkomst - Används för att appenska kunna kommunicera med bankens system.Styra vibration - Användsför att förtydliga knapptryckningar i appen och vid skanning avpappersfaktura.With Handelsbanken Mobile service company, you as acompany representative to perform your most common bankingtransactions.The following services are included:- View accountbalances and transactions on the company accounts- See depositinformation about bank transfer payments- transfers between ownaccounts in the same currency- Make transfers to another account inthe same currency.- Pay bills with scanning OCR, amounts andrecipients- Report e-invoice, add, change or remove recipients andaccept e-invoicing- Approve e-bills- Accept payments that areregistered by another Internet service- Register payments will thenbe the final approval of the other Internet service- See coming andstopped payments. Filter forthcoming payments until a specifieddate- See coming and stopped payments- Approve files- Business Card- see spending, connected and transactions under the MasterAgreement- See contract for lease and hire purchase and leasingdoing calculus for new car- Business Services - managing thecompany's finance and administration- See market- Share pages asPDF- View contact information for customer branch responsible-Search branches and ATMs- Dialing of Handelsbanken Direct Companyto obtain personal service- Other economic news from EFNYou loginto the app with a PIN, or with Mobile BankID. You also need tohave permission Mobile Service Businesses in your proxy. The appcan request access to your camera to scan the invoice and thephone's location services to locate the nearest branch and ATMmachines. If access is denied, these services can not beused.Eligibility:- Device and app history -Used to check if the appis active in order to be able to display messages in the rightwindow and otherwise, to log the user off automatically.- Location-Used to be able to search for the nearest ATM and offices.- Mobile-Use for it to be possible to make direct call from the app tosupport, office and card lock.- Camera -Used to be able to scanpaper invoices for the registration of a payment.- Device ID &call information -Used as support for fault management andtroubleshooting.- Other -View network connections - Used to checkwhether the device has network access.Full network access - Allowsthe app to communicate with the bank's system.Controlling vibration- Used to clarify the keystrokes in the app and on scanning paperinvoices.
REON Equity 3.7.2
Handelsbanken Capital Markets Equity ResearchThrough thisapplication, Handelsbanken Capital Markets offers unique insightinto Nordic equities with award-winning research reports, comments,detailed estimates, consensus data, extensive technical charts,performance charts and market data.The application is intended forHandelsbanken Capital Markets institutional clients with a validaccount to the website for Equity Research.Please contact us if youhave any questions:[email protected] Please be awarethat usual mobile phone charges may apply when using thisapplication.
Handelsbanken NL - Particulier 2.3.0
OmschrijvingMet de Handelsbanken Particulier Mobiel Bankieren appheeft u altijd en overal toegang tot uw rekeningen vanaf uw Androidsmartphone en tablet. De app is beschikbaar voor Android 5.0 ofnieuwer. Met de app kunt u: - Uw saldo en rekeninginformatiebekijken.- Uw bij- en afschrijvingen bekijken.- Overboekingentussen uw eigen rekeningen uitvoeren.- Eurobetalingen naar nieuwebegunstigden uitvoeren.- Eurobetalingen naar begunstigden uit uwParticulier Internet Bankieren adresboek uitvoeren.- Betalingen inbehandeling bekijken en wijzigen.- Uw hypotheken en leningenbekijken.- Contactgegevens van uw lokale Handelsbanken-kantoorbekijken.- Vanuit de app kunt u direct contact opnemen met onzeklantenservice.Aan de slagOm in de Particulier Mobiel Bankieren appin te loggen moet u Mobiel bankieren activeren en uw inloggegevensaanmaken in Particulier Internet Bankieren.Neem de volgende stappenom Mobiel Bankieren te activeren en uw inloggegevens aan temaken:1. Log in op Particulier Internet Bankieren.2. Selecteer hetmenu Mobiel bankieren en klik op Activeren om uw Particulier MobielBankieren te activeren en registreer uw inloggegevens.3. Na deactivering van Particulier Mobiel Bankieren en het aanmaken van uwinloggegevens kunt u de app ‘Handelsbanken NL – Particulier’downloaden in de Google Play.4. Toestelregistratie is vereist omgebruik te maken van onze app. U kunt uw toestel registreren met uwinlogkaart en kaartlezer.OndersteuningVoor meer informatie overonze app, of als u geen toegang heeft tot Particulier InternetBankieren kunt u contact opnemen met onze klantenservice optelefoonnummer: 0800 8200 020.DescriptionThe Handelsbanken PrivateMobile Banking app you have anytime, anywhere access to youraccounts from your Android smartphone and tablet. The app isavailable for Android 5.0 or later.With the app you can:- View yourbalance and account information.- View your credits and debits.-Transfers between performing your own accounts.- Euro Paymentsexport to new beneficiaries.- Euro Payments to beneficiaries fromyour Individual Internet Banking performing directory.- View andmodify pending payments.- View your mortgages and loans.- Contactdetails for your local Handelsbanken branch.- From the app you cancontact our customer service.To workTo log into the Private MobileBanking app, you must activate mobile banking and create your logindetails Private Internet Banking.Take the following steps toactivate Mobile Banking and create your login details:1. Log onIndividual Internet Banking.2. Select Mobile banking menu and clickActivate to activate your Private Mobile Banking and register yourcredentials.3. After activation of Private Mobile Banking andcreating your credentials, you can the app Handelsbanken UK -Private 'download from Google Play.4. Device Registration isrequired to use our app. You can register your device with yourlogin and card reader.SupportFor more information about our app, orif you do not have access to Individual Internet banking, pleasecontact our customer service by phone: 0800 8200 020.
Handelsbanken FI - Henkilöas 2.4.0
KuvausHandelsbankenin mobiilipankissa hoidat päivittäisetraha-asiat. Kirjautuaksesi tarvitset verkkopankkisopimuksen, jonkavoit tehdä omassa konttorissasi. Mobiilipankkiin kirjaudutensimmäisellä kerralla verkkopankkitunnuksillasi ja valitsetitsellesi PIN-koodin. Jatkossa kirjaudut palveluunkäyttäjätunnuksellasi ja PIN-koodillasi. Handelsbankeninmobiilipankissa voit- Kirjautua sisään käyttäjätunnuksellasi jaitse valitsemallasi PIN-koodilla - Tarkistaa tiliesi saldon jatuoreimmat tapahtumat etusivulta- Kopioida tilinumeron, siirtäärahaa tililtä ja tehdä maksun tililuettelon valikkoapyyhkäisemällä- Tehdä siirtoja omien tiliesi välillä (siirtoa eitarvitse vahvistaa avainkortin turvaluvulla)- Maksaa laskujakäyttämällä maksupohjia, skannaamalla laskun (viivakoodin taiQR-koodin) tai käyttämällä virtuaaliviivakoodia - Liittää esim.sähköpostiviestistä kopioidun tilinumeron- Maksaa kuvaamalla laskunkoodin kameralla (viivakoodi tai QR-koodi)- Hyväksyä e-laskun jatarkastella laskun yksityiskohtia- Tarkastella ja muokatamaksupohjia- Tarkastella valitun ajanjakson erääntyviä laskuja-Tarkastella credit-korttisi tietoja ja tapahtumia- Tarkastellalainojesi tietoja - Lähettää suojatun viestin konttoriisiviestitoiminnon kautta- Tarkistaa verkkopalkkasi- Kopioida maksuntiedot virtuaaliviivakoodista- Tarkastella e-laskun tietojaVoitmyös:
- Hakea konttoreita ja automaatteja - Soittaa Handelsbankeninpuhelinpalveluun tai omaan konttoriisi - Soittaa korttien javerkkotunnusten sulkupalveluunDescriptionHandelsbanken's mobilebank take care of your daily finances. You need to log into onlinebanking agreement, which you can do in your branch office. Themobile bank you log in the first time to your online banking andselect a PIN code. In the future, log on with your user name andPIN code.Handelsbanken's mobile bank you can- To log in user nameand self-selected PIN code- Check your accounts balance and themost recent events on the front page- Copy your account number,transferring money from the account and make a payment to theaccount list menu by swiping- Make transfers between own accounts(transfer does not need to confirm key card security century)- Paybills using the payment templates, by scanning the bill (barcode orQR code), or by using the virtual code with the line- Connects egcopied e-mail to the account number.- Pay a bill describing thecode with the camera (barcode or QR code)- Adopt the e-invoice andview bill details- View and edit your payment templates- Viewselected period of maturing bills- View your credit cardinformation and events- View information about your loans- send thesecure message through the branch message function- Scans thenetwork hired- Copy your payment details the virtual bar code- Viewthe e-invoice dataYou can also:- Apply for offices and vendingmachines- Call Handelsbanken's phone service or your branchoffices- Call blocking service cards and domain names
Handelsbanken NO - Kortkompis 3.1.62
Kortkompis fra Handelsbanken er en enkel app som viser disponibelsaldo på bankkortet ditt på en rask og enkel måte. Du vil også fåoversikt over dine siste transaksjoner på kontoen som kortet ertilknyttet. Har du kredittkort vil du se disponibel kreditt påkortet, samt de siste transaksjonene siden forrige faktura.IngenaldersgrenseAppen har ingen aldersgrense og passer derfor ekstragodt til våre unge kunder som ønsker en rask saldosjekk. Har dukort i Handelsbanken, bør du laste ned appen for å holdeoversikten. Enkel aktiveringDu trenger hverken kodebrikke ellerBankID for å ta i bruk appen, men ditt mobilnummer må væreregistrert i våre systemer. Er ikke mobilnummer registrert vil duikke motta aktiveringskode og heller ikke kunne aktivere appen.Registrer derfor ditt mobilnummer i nettbanken eller ta kontakt meddin rådgiver. Spørsmål og svar:Jeg får ikke aktiveringskodetilsendt på SMS, hva er feil? - Ditt mobilnummer må være registrerti våre systemer. Logg på i nettbank og registrer dette, eller takontakt med din kunderådgiver. Hvorfor ser jeg ikke sparekontoenmin?- Appen viser bare saldo på kontoer hvor man har tilknyttetbankkort. Ønsker man saldo på andre kontoer og flere funksjoneranbefaler vi vår mobilbank. Jeg har flere kort, men ønsker ikke åse alle sammen i appen?- Gå på innstillinger øverst til høyre iappen. Har kan du velge hvilke av dine kort som skal være synlige iappen. Jeg har appen for mine kort, men hvorfor ser jeg ikkekortene til barna mine, jeg disponerer jo kontoene deres? - Appenviser bare bankkort og ikke kontoer hvor du selv ikke har kort. Jeghar bare kredittkort og ikke andre kort i Handelsbanken. Kan jegbruke appen?- Ja, så lenge vi har registrert mobilnummeret ditt ivåre systemer, er det bare å laste ned app og aktivere denne. Serat appen ikke har noe ”Logg Ut” funksjon. Hvordan logger jeg av?-Ettersom appen ikke krever noe pålogging etter aktivering, og atman ikke får utført transaksjoner, har vi ikke laget Logg Utfunksjon. Vi oppfordrer alltid våre kunder å aktivere skjermlås påsine telefoner med kode/passord.Vil det komme flere funksjoner iappen etterhvert, som f.eks overføring mellom egne kontoer ogbetale regninger? - Vi har ingen konkrete planer om dette. Appen eri første omgang tenkt som en app for enkel og rask saldo. Ønskerman flere funksjoner anbefaler vi vår mobilbank. Hvor gammel må manvære for å ta i bruk appen?- Appen har ingen aldersgrense. Har dukort i Handelsbanken og ditt mobilnummer ligger i våre systemer, erdet bare å laste ned og aktivere app. Er ikke ditt mobilnummerregistrert hos oss, kan du ta kontakt med din rådgiver ellerregistrere nummeret i nettbanken.Short mate from Handelsbanken is asimple app that displays available balance on your credit card in afast and easy way. You'll also get an overview of your recenttransactions on the account that the card is attached.Do you havecredit cards you will see available credit on the card, as well asrecent transactions since the last invoice.UnratedThe app has noage limit and, therefore, blends well with our young customers whowant a quick balance check. Have short Handelsbanken, you shoulddownload the app to keep track.easy activationYou need no code chipor BankID for adopting app but your mobile number must beregistered in our system. Is not mobile number registered will notreceive the activation code nor could activate the app. Sign whyyour mobile number in your online bank or contact youradvisor.Questions and answers:I do not get an activation code sentby SMS, what is wrong? - Your mobile phone number must beregistered in our system. Log on to online banking and sign this,or contact your customer adviser.Why do not I save my account?- Theapp only shows balances on accounts where you have attached creditcard. If you want balances on other accounts and additionalfeatures, we recommend our mobile banking.I have several cards, butdo not want to see them all in the app?- Go on Settings at the topright of the app. Have you can choose which of your cards should bevisible in the app.I have app for my card, but why can not I seethe cards to my children, I disposes of the their accounts?- Theapp shows only credit cards and no accounts where you do not havecards.I only have credit cards and no other cards in Handelsbanken.Can I use the app?- Yes, as long as we have registered your mobilephone number in our system, simply download the app and enablethis.Seeing that the app has no "Log Out" function. How do I logoff?- As the app does not require any login after activation, andthat one does not get executed transactions, we have not made LogOut function. We always encourage our customers to activate screenon their phones with code / password.Will there be more features inthe app for each, such as transfers between accounts and paybills?- We have no concrete plans for this. The app is initiallyintended as an app for easy and quick balance. If you want morefeatures, we recommend our mobile banking.How old must you be touse the app?- The app has no age limit. Have short Handelsbankenand your mobile number is in our systems, simply download andactivate the app. Is not your mobile number registered with us,please contact your advisor or register number in the Internetbank.
Handelsbanken SE Business Card 1.3.0
Handelsbankens app för Business Card hjälper dig att hantera dittföretagskort* på ett snabbt och enkelt sätt. Du hittar följandetjänster i appen: • Aktivera ditt kort • Se dina kortköp • Öppnaoch stäng kort för internetköp • Öppna och stäng kort för köp ochuttag i utlandet
 • Information om spärr av kort • Ta del av nyaförmåner och erbjudanden varje månad Ovanstående tjänster har duäven tillgång till om du använder appen Handelsbanken SE – Privat.Du loggar in i appen med Mobilt BankID. * Business Card, VisaExpenses Handelsbanken Apps for Business Card helps you manage yourbusiness card * in a fast and easy way. You will find the followingservices in the app: • Activate your card • Make your purchases •Open and close the card for online purchases • Open and close thecard for purchases and withdrawals abroad • Information about theblocking of cards • Take advantage of new benefits and offers everymonth The above services, you also have access to if you use theapp Handelsbanken SE - Private. You log into the app with MobileBankID. * Business, Visa Expenses
Handelsbanken NO - Corporate 1.0.2
With Handelsbanken Corporate Mobile Banking, you can quickly get anoverview of corporate finance and easily perform the most commonbanking functions.The following services are included:- Viewaccounts- View balances and transactions- Record payments- Approverecorded payments and files- View pending payments- View rejectedpayments- View processed paymentsDirect phone contact to "Support24 for business" and "Corporate assistance".You can also easilyswitch between agreements if you have access to more than one.Loginis done with BankID on mobile.
Handelsbanken UK – Corporate 1.2.1
DescriptionWith Handelsbanken’s Corporate banking app you canaccess your accounts conveniently from your mobile device. The appis available for Android 5.0 and above. The following services willbe available:• View account balances and transactions• Maketransfers between accounts• Make UK Faster Payments to existingbeneficiaries from Corporate Internet templates • Makeinternational payments to existing beneficiaries from CorporateInternet templates• Authorise payments, transfers and files• Viewfuture payments• View payment history• Access contact details foryour branchGetting started1. Contact your branch to get signed upfor the Corporate Banking app.2. Each user will need to registerfor Quick log-on via Corporate Internet. (If you have alreadyregistered for Quick log-on for Individual Online Banking you canuse the same Personal ID and Passcode for the Corporate Bankingapp.) a. When logged on with the cable attached, choose App log-ondetails from the left hand menub. Click on Register/change PersonalID and choose a Personal IDc. Click on Register/change Passcode,choose and confirm your Passcode 3. Download the app, HandelsbankenUK - Corporate, from your app store. A one-off activation isrequired for every device, using your card and card reader withoutcable. SupportFor more information, or if you have any questionsabout the Corporate Banking app, please contact your branch.
Handelsbanken NO - Privat 1.34.1.2
Med mobilbanken får du rask og enkel tilgang til de mest bruktebanktjenestene. Fordeler med mobilbanken - Pålogging medfingeravtrykk eller firesifret kode - Enkel «Drag and Drop» foroverføring mellom kontoer - Fond- og aksjehandel - Varslingssentersom varsler om stoppede betalinger, eFaktura, meldinger fra bankenog betalinger til godkjenning. - Sende og motta sikker meldingtil/fra din rådgiver - Overfør fra kredittkort til konto - Endreregionsperre på kort - Hente PIN på kort Aktivere mobilbankenFørste gang du skal bruke mobilbanken, må du identifisere deg. Detgjør du enten med: - BankID på mobil - BankID - Nettbankpassord ogkode fra Handelsbanken Når du aktiverer mobilbanken må du lage enpersonlig firesifret kode. Dersom telefonen din støtter lesing avfingeravtrykk kan du også aktivere dette for mobilbanken. Da kan duenkelt logge inn og bekrefte betalinger med fingeravtrykk ifremtiden. With mobile banking, you get quick and easy access tothe most used banking services. Advantages of mobile banking -Login fingerprint or four digit code - Simple 'drag and drop' fortransfer between accounts - Funds and stock - Warning Centerwarning upholstered payments, e-invoicing, messages from the bankand payments for approval. - Send and receive secure message to /from your advisor - Transfer from credit card account - Changeregion barring the short - Retrieve PIN on card Activate mobilebanking The first time you will be using mobile banking, you haveto identify yourself. It makes you either: - BankID on mobile -BankID - Online Banking Password and code from Handelsbanken Whenyou activate the mobile banking you must make a personal four-digitcode. If your phone supports the reading of the fingerprint canalso activate this for mobile banking. Then you can easily log inand confirm payment by fingerprint in the future.
Handelsbanken SE - Barn 1.0.1
Handelsbankens mobilapp för barn är en app under utveckling,tillsvidare är alla pengar och transaktioner i appen fiktiva. Appenfungerar som en digital spargris och här kan barn och vuxnatillsammans hantera veckopeng samt skapa sparmål och uppdrag föratt tjäna extra pengar. Med Handelsbankens mobilapp för barn villvi inspirera och lära barn att hantera pengar i samspel med envuxen. Vi kommer att vidareutveckla appen med fler funktioner såsmåningom. Din feedback är mycket värdefull och vi tar därförtacksamt emot dina synpunkter i appen. I appen får ditt barn: - Endigital spargris. - Möjlighet att välja olika figurer och görapersonliga inställningar. - Möjlighet att sätta upp ett egetsparmål och ladda upp foto på sparmålet. - Skapa uppdrag som att gåut med hunden, klippa gräs och städa rummet etc. När barnet är klarmed ett uppdrag bockas det av och barnet kan tjäna extrapengar. -En överblick av sina pengar. Sparandet visas i förhållande tillsparmål och fickpengar. I appen får du som vuxen: - Ett sätt attlära ditt barn att hantera pengar. - En möjlighet att ställa in hurmycket ditt barn ska få i veckopeng som sedan utbetalas som enfiktiv överföring i appen varje vecka. - Ett verktyg för att skapafiktiva överföringar av intjänade extrapengar. - En möjlighet atttillsammans med barnet lägga in uppdrag som att diska eller klippagräset för att tjäna extrapengar. Så kommer du igång: - För attkomma igång med appen behöver du som vuxen vara kund iHandelsbanken. - Du identifierar dig via Mobilt BankID. För attanvända ett mobilt BankID behöver du ha ett svenskt personnummer,installera BankID-appen och ansöka om mobilt BankID iinternetbanken. - Kom igång genom att skapa en användarprofil förditt barn och ladda ner appen till barnets mobil. - Koppla ihopbarn genom att fylla i aktuell kod som du har fått. TalsyntesTalsyntes är under utveckling och kommer i en senare version. SpråkSvenska, engelska kommer i en senare version. Handelsbanken'smobile app for children is an app under development, and finallyall the money and transactions in the app are fictitious. The appacts as a digital piggy bank, and children and adults can handleweekly placements and create a pool and mission to earn extramoney. With Handelsbanken's mobile app for children, we want toinspire and teach children how to handle money in interaction withan adult. We will further develop the app with more featureseventually. Your feedback is very valuable and we appreciate yourviews in the app. In the app, your child gets: - A digital piggybank. - Ability to select different shapes and make personalsettings. - Possibility to set up your own goalkeeper and uploadphoto on the question. - Create assignments like going out with thedog, cutting grass and cleaning the room etc. When the child isdone with a mission, the child is bowed off and the child can earnextra money. - An overview of their money. The saving is shown inrelation to the questionnaire and pocket money. In the app, you getas an adult: - A way to teach your child to handle money. - Anopportunity to set how much your child will receive in weeklyrates, which will then be paid as a fictional transfer to the appevery week. - A tool for creating fictitious transfers of earnedextra money. - An opportunity to work with the child as a dive orcut the grass to earn extra money. Then you get started: "To getstarted with the app, you need to be a customer at Handelsbanken asan adult. - You identify via Mobile BankID. To use a Mobile BankID,you need a Swedish Social Security Number, install the BankID appand apply for Mobile BankID in the internet bank. - Get started bycreating a user profile for your child and download the app to thechild's mobile. - Connect children by filling in the current codethat you have received. Synthesizer Speech synthesis is underdevelopment and comes in a later version. Language Swedish, Englishcomes in a later version.
Mine penge - Handelsbanken DK 1.0.1
Hvordan lærer vi vores børn at få en fornemmelse for, hvad penge erværd? Og hvordan hjælper vi som forældre vores børn med at lære atspare op? Med Mine penge får du et værktøj til at hjælpe dit barnmed at få overblik over sine penge, se lommepengene gå ind og visehvordan barnet kan tjene lommepenge ved at løse opgaver derhjemme.Mine penge er gratis at bruge for hele familien, og du behøver ikkeat være kunde i Handelsbanken for at bruge appen. Mine penge forbørn: - Dit barn får overblik over sine penge - Dit barn kan spareop til sine ønsker med opsparingshjulet - Dit barn kan tjene pengeved at udføre opgaver - Dit barn kan selv vælge figur og farve iappen - Dit barn kan uploade billede af sig selv og sit ønske Minepenge for forælder: - Du kan se barnets penge - Du kan vælge atoverføre lommepenge fast hver uge - Du kan indsætte og hæve penge -Du kan godkende udførte opgaver - Du kan tilknytte flerefamiliemedlemmer, fx ægtefælle eller bedsteforældre Find flere tipstil, hvordan du kan bruge appen og tale økonomi med dit barn påhandelsbanken.dk/minepenge Feedback Det er vigtigt for os, at dusom bruger er med at videreudvikle Mine penge sammen med os. Så hardu feedback eller input, hører vi gerne fra dig. Skriv til os på[email protected] Rigtig god fornøjelse. How do we teachour children to get a feel for what money's worth? And how do wehelp parents our children learn to save? With My money you get atool to help your child to get an overview of his money, watchpocket money go in and show how the child can earn pocket money bysolving problems at home. My money is free to use for the wholefamily, and you do not have to be a customer of Handelsbanken touse the app. My money for children: - Your child will have anoverview of its money - Your child can save up to his wishes withsavings wheel - Your child can earn money by performing tasks -Your child can choose the shape and color of the app - Your childcan upload picture of himself and his wish My money for parent: -You can see the child's money - You can choose to transfer thepocket money consistently every week - You can deposit and withdrawmoney - To approve the completed tasks - You can assign multiplefamily members, such as spouse or grandparents Find more tips onhow to use the app and talk economics with your child onhandelsbanken.dk/minepenge Feedback It is important to us that youas a user is to further develop My money with us. Then you havefeedback or input, we want to hear from you. Write to us [email protected] Enjoy.
3D单机游戏 | الوشم والجسم الفن | Keegan-Michael Key